Slovníček pojmů

Amortizace – srážka (ve většině případů neoprávněná) za nahrazení opotřebovaných dílů díly novými

Bolestné – odškodnění za vytrpěné bolesti. Hodnota bodu bolestného je zhruba 250,- Kč

Diskont (cenové rozpětí) – srážka (ve většině případů neoprávněná) za nedoložení provedení opravy originálními díly

Dopravní nehoda – událost, při které dojde ke škodě na zdraví nebo majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla. Poškozený má nárok na odškodnění z povinného ručení viníka.

Kód VIN – sedmnáctimístný unikátní kód identifikující vozidlo

Likvidátor pojistných událostí – kvalifikovaný pracovník pojišťovny určující výši pojistného plnění

Náhradní vozidlo – vozidlo stejné kategorie, zapůjčené v důsledku nemožnosti užívat vlastní poškozené vozidlo

Obecná cena vozidla – cena, za kterou je možno v daném místě a čase pořídit stejné nebo obdobné vozidlo

Odškodnění – peněžité plnění poskytované za účelem nahrazení způsobené újmy

Odškodnění pozůstalých – náhrada nemajetkové újmy za ztrátu osoby blízké při nehodě. Výše náhrady se liší podle míry blízkosti k zemřelému.

Parciální škoda – rozsah poškození vozidla, u něhož náklady na opravu nepřevyšují hodnotu vozidla před poškozením

Pojistná událost – nahodilá událost, ze které vzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění

Pojistné plnění – finanční odškodnění poskytované pojišťovnou v důsledku pojistné události

Pojistné podmínky – vymezení práv a povinností účastníků pojištění

Pojišťovna – ústav, který je oprávněn provozovat na území ČR pojištění rizik

Poškozený – osoba, které cizím zaviněním vznikla škoda

Povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Právní pomoc – právní poradenství poskytnuté kvalifikovaným právníkem

Promlčení – stav, kdy již soud nemůže nároky přiznat. Promlčecí lhůta na odškodnění z nehod je tříletá a běží jeden rok od nehody.

Psychická újma – stav, kdy poškozený kromě tělesných následků trpí i psychickými následky. I zde je nárok na jejich odškodnění.

Rozpočet na opravu – způsob výpočtu náhrady škody na vozidle v případech, kdy poškozený nedodá fakturu za opravu

Totální škoda – rozsah poškození vozidla, u něhož náklady na opravu převyšují hodnotu vozidla před poškozením (oprava je tedy neekonomická)

Trvalé následky – pojem používaný v úrazovém pojištění. U dopravních nehod tak bývá laicky nazýváno ztížení společenského uplatnění.

Úraz – poškození tělesného orgánu vlivem působení vnějších sil

Usmrcení z nedbalosti – neúmyslná forma usmrcení. Pachatel zabíjet nechtěl, ale nepřizpůsobil tomu své jednání.

Ušlý zisk – ztráta, kterou utrpěl podnikatel (OSVČ) pro nemožnost vydělávat v důsledku zranění.

Ztížení společenského uplatnění – trvalé následky škody na zdraví mající nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě

Ztráta na výdělku během pracovní neschopnosti – rozdíl v příjmech zaměstnance před nehodou a během pracovní neschopnosti (hrubá mzda před nehodou mínus nemocenská).

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – rozdíl v příjmech před nehodou a po návratu do zaměstnání (hrubá mzda před nehodou mínus nižší hrubá mzda v důsledku následků po nehodě).

Kontaktujte nás