O nás

Spolek Pomoc poškozeným vznikl v listopadu 2009 z popudu řady jednotlivců i právnických osob, které se cítily poškozeny chováním pojišťoven, které v inzerci a při sepisování pojistných smluv slibují vysoké a bezproblémové výplaty v případě vzniku škody, ale realita se častokrát ukáže značně odlišnou. Následně v poškozeném po likvidaci pojistné události přetrvává pocit rozhořčení a beznaděje, když je krácen na svých právech, která mu zákonná úprava jako poškozenému přiznává. Takový přístup je nejvíce patrný při odškodňování nároků z nezaviněných dopravních nehod. Dopravní nehoda je nepříjemnou událostí, která neočekávaně zasáhne do života viníka i poškozeného. Poškozeným, ač nehodu nezavinili, bývá způsobena škoda na vozidle, v  horším případě ale dochází i k jejich zranění a tím i ke škodě na zdraví, ztrátě na výdělku po dobu léčby a hotovým výdajům spojených s léčbou. Nároky poškozených odškodňuje pojišťovna viníka z jeho povinného ručení, které s ní má sjednáno. Poškozený se do takové situace dostává častokrát poprvé v životě a není dostatečně odborně vybaven pro kvalifikované vyhodnocení situace a zvolení optimálního postupu směřujícího k řádnému a úplnému odškodnění. Původním záměrem bylo vytvořit silný a odborně kvalifikovaný protipól pojišťovnám, které ne vždy musí mít zájem informovat poškozené o veškerých nárocích a již uplatněné nároky poškozeným často bezdůvodně krátí.

Po založení a zahájení aktivit sdružení na poli rozšiřování právního povědomí v oblasti dopravních nehod a z nich vznikajících nároků se spustila lavina stejně nespokojených osob, a to ve více sférách dotýkajících se prakticky celé oblasti náhrady škody, proto sdružení rozšířilo své aktivity také na poradenství, přednáškovou činnost a podporu při pracovních úrazech, úrazech na neudržovaných chodnících, poškozeních zdraví způsobených neodborným zásahem lékaře, zraněních při sportovních a rekreačních aktivitách, odškodnění za zpožděné či zrušené lety, odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení a odškodnění z pojistných smluv obecně.

Spolek je neziskovou institucí financovanou z členských příspěvků a darů sympatizujících osob. Bezplatně informuje poškozené o jejich právech a nárocích a u nejpalčivějších společenských témat uskutečňuje rovněž školení a přednáškovou činnost za pomoci spolupracujích advokátů.  Spolek dále posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka finanční prostředky ve výši, kterou právní předpisy stanoví. Po zjištění, že nároky poškozených nebyly zcela uspokojeny, zajistí spolek v součinnosti se specializovanými advokátními kancelářemi jednání s pojišťovnami o úhradě zbývajících nároků.

V případě zamítavého stanoviska pojišťoven  je možno pokračovat ve vymáhání jménem poškozeného soudní cestou. Pro tento účel spolek Pomoc poškozeným spolupracuje s advokátními kancelářemi specializujícími se na danou problematiku a zvolený postup minimalizuje komplikace, které byly poškozeným způsobeny.

Cílem spolku je rozšíření právního povědomí poškozených v takovém rozsahu, aby znali své nároky a práva, byli je schopni sami uplatnit, postup pojišťoven i výši odškodnění posoudit a v případě neoprávněného krácení se domoci nápravy.

K naplňování výše uvedených cílů vyvíjí sdružení níže uvedené aktivity:

 • Provozování webové stránky obsahující cenné informace pro poškozené
 • Poskytování obecného poradenství při jednání poškozených s pojišťovnami prostřednictvím telefonu, e-mailu a kontaktního formuláře
 • přednášková činnost k nejpalčivějším problémům
 • Posuzování individuálních případů a doporučování dalších kroků směřujících k řádnému odškodnění
 • Rozšiřování povědomí široké veřejnosti o nárocích z dopravních nehod a úrazů prostřednictvím rádií, regionálního i celostátního tisku a zpravodajských serverů na internetu
 • Distribuce letáků o činnosti sdružení
 • Pořádání tematických workshopů
 • Spolupráce s advokátními kancelářemi a znaleckými ústavy specializujícími se na danou problematiku

Nejčastějšími nešvary pojišťoven při odškodňování dopravních nehod jsou:

 • Neposkytování informací poškozeným – pojišťovny samy o nárocích poškozené neinformují. Pokud někdo o svém nároku neví, nemůže jej ani uplatnit.
 • Krácení nároků ze škod na zdraví – pro údajné neprokázání příčinné souvislosti s nehodou, neprokázání právního základu nároku či jeho výše, pro předchorobí, spoluzavinění atd.
 • Nedostatečné odškodnění za smrt blízkého – po zrušení jednorázového odškodnění od r. 2014 je na pozůstalých, aby požadovanou výši dostatečně podložili.
 • Amortizace – srážka za opravu vozidla za použití nových dílů. Ty mají vozidlo údajně zhodnotit. Opak je ale pravdou a hodnota opraveného vozidla je vždy nižší než vozidla, které nebylo nikdy havarováno.
 • Nedostatečné odškodnění z úrazového pojištění – pro nenaplnění definice úrazu, porušení pojistných podmínek, nedostatečné prokázání následků.
 • Zpochybnění vzniku nehody – pojišťovna odmítne zaplatit opravu či úraz s odůvodněním, že dle popisu účastníků se nehoda stát nemohla nebo se stala jinde a jinak. Podvody pak vidí i za banálními nehodami, které se skutečně udály.
 • Nízká obecná cena – při úplném zničení určují pojišťovny hodnotu vozidla podle dolní třetiny inzerátů srovnatelných vozidel. Ta jsou v inzerátech prezentována jako TOP STAV, ve skutečnosti jsou často svařená ze dvou dříve zničených vozidel a mají stočený tachometr.
 • Vyžadování dokumentů, které poškozený nemá – výplatu vážou na poskytnutí dokumentace, kterou poškozený nemá, proto ji pojišťovně nemůže poskytnout.